top of page

2024 - Yttranden på planförslaget för Tuna 6:151 mfl

Det nya förslaget på detaljplan kan granskas här. Vi varnar för att underlaget inte rättvist speglar hur höghusen påverkar omgivningen, bland annat ger det sken av att Östra banvägen är i samma höjd som Västra banvägen.

Lämna gärna dina/era synpunkter på det nya förslaget till plan.exploatering@osteraker.se, det är alla välkomna att göra. Särskilt viktigt är det om förslaget direkt påverkar dig/er i något avseende.

Brutet vallöfte - ny plan för höghus med 5-6 våningar vid Tuna station

Inför valet 2022 beslutade kommunstyrelsen att dra tillbaka det tidigare detaljplaneförslaget för Tuna 6:151 m.fl. med ett stadskvarter om 5 våningar inklämt bland småhus vid Tuna station. Plankontoret gavs i stället ett nytt uppdrag: att ta fram nya planförslag med lägre och mer varierad höjd som tar mer hänsyn till befintlig bebyggelse. Åtminstone ett förslag skulle vara max 3 våningar som är i linje med vad vi har framfört som lämpligt.

Vallöftet, som gavs bl.a. i lokalpressen av kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) är brutet. Endast ett förslag har presenterats som knappt skiljer sig från det gamla – nästan samma antal bostäder men nu som mest 6 våningar och bygghöjd om 26,5 m över nollplan.

Sedan förslaget presenterades för oss sommaren 2023 har vi försökt föra dialog med plankontor och ansvariga politiker men bemötts med intetsägande svar eller tystnad. Vi har inte fått något underlag som indikerar att ett lägre, mer hänsynsfullt planförslag ens har diskuterats.

Vi anser att det är viktigt att stoppa även detta ”nya” förslag av många anledningar men främst dessa:

  • Förslaget kommer att sätta standarden för tillåten bygghöjd vid flerbostadshus i villaområdet Tuna/Österskär som idag i praktiken är 3 våningar. Detta berör hela Österskär och även andra villaområden i kommunen.

  • Stadskvarter med 5+ våningar är inte hänsynsfullt i ett område som redan är i stort sett helt bebyggt med småhus. Detta uttrycker även kommunen själva i sitt styrdokument ”Översiktsplan 2040”.

  • Trafiksituationen är redan svår inom Österskär i allmänhet och kring Tuna station i synnerhet. Planförslaget, som skulle motsvara cirka 10% av hushållen i hela Österskär och Tuna, förvärrar situationen ytterligare.

  • Förslaget är kraftigt underdimensionerat vad gäller parkeringsplatser. Resultatet av planering med 0.5 platser per hushåll kan beskådas på andra ställen i kommunen, t.ex. vid Söraskolan. Ett annat pågående planförslag kommer även reducera befintliga parkeringsplatser på Västra banv.

  • Det direkt angränsande grönområdet har påtagligt naturvärde och är hemvist för rödlistad tallticka, skyddade fladdermöss samt en stor mängd fåglar.

I detta dokument (Word, PDF) återfinns en sammanställning av centrala

synpunkter som Projektgrupp Tunagård tagit fram med syfte att underlätta

för Österåkers medborgare att identifiera argument och synpunkter relevanta för

vederbörande. Innehållet kan användas som underlag för att utforma dina/era

synpunkter, och kan med fördel anpassas till just er situation och förhållanden

– så får Kommunen ta del av så många perspektiv och argument som möjligt.

> Lämna era synpunkter senast 24:e januari till plan.exploatering@osteraker.se

> Framför sina synpunkter på vallöfte och planförslaget till beslutande politiker, i synnerhet Michaela Fletcher och övriga Alliansen. 

> Sprid gärna detta till grannar, vänner och bekanta som ni tror berörs.

2021 - Yttranden på planförslaget för Tuna 6:151 mfl

UNDER 2021 HÖLL KOMMUNEN ETT ANTAL SAMRÅD SAMT HAFT UTSTÄLLNING I ALCEAHUSET OM FÖRSTA FÖRSLAGET. DET INKOM 103 ST SKRIFTLIGA YTTRANDEN ANGÅENDE FÖRSLAGET, VARAV 100 AV DESSA HAR VARIT KRITISKA MOT STORLEKEN, SAMT KONSEKVENSER FÖR PARKERING OCH TRAFIK, INGEN AV DESSA SYNPUNKTER HAR HAFT NÅGON PÅVERKAN PÅ PLANEN OCH INGA ÄNDRINGAR GJORDES PÅ DET FÖRSLAG SOM SKICKADES UT FÖR SAMRÅD. DU KAN LÄSA ÖSTERSKÄRS VILLAÄGAREFÖRENINGS OCH ÖSTERSKÄRS VÄGFÖRENINGS HELA YTTRANDEN NEDAN, + LÄNK TILL KOMMUNENS HEMSIDA OM PLANEN.

Storlek och Höjd

Området intill Tuna Station är en integrerad del i den villabebyggelse som Österskär består av. Bebyggelse som planeras bör överensstämma med de villor, radhus eller fåtal flerbostadshus som finns där idag och inte så markant bryter av med den intilliggande villabebyggelsen. Förslaget innebär att det blir en isolerad ö av stadsbebyggelse omgiven av radhus och villaområden. Ingen "stor hänsyn tas till befintlig bebyggelse" vilket kommunen skriver i beslutad Översiktsplan för Österskär och Tuna.

Parkering

Förslaget är att det skall vara 0,5 bilar per hushåll vilket är ohållbart i området, då all parkering måste ske på egen tomt. Erfarenheter från ett antal  flerbostadshus där man haft för optimistiska krav, är att de planerade antal parkeringsplatserna är för få i förhållande till hur många fordon varje lägenhetsinnehavare har. I detta område kommer det bli kaos, då det inte finns någon nära stor parkering att tillgå, som t ex finns vid Kanalstaden eller vid nybygget vid Söra simhall där parkeringarna inte räckt till för de boende.

Trafikbelastning

Då man på en väldigt liten yta, utökar antalet hushåll med runt 10% i Österskär och Tuna så ser man fara för att trafiksituationen kommer bli besvärlig vid järnvägsövergången Tunav./Västra- & Östra banvägen som redan idag är ansträngd. Det är den ena av endast 2 vägar till och från Österskär, så här ser vi stora risker för trafikanter och framförallt skolelever som cyklar eller går till den närliggande Österskärsskolan.

PÅ BILDEN NEDAN KAN DU SE HUR HÖGA HUSEN KOMMER BLI

Den röda ballongen är på 21 meters höjd (26 meter över havet) och visar hur högt de föreslagna bostadskomplexet på 5 våningar med 150 st lägenheter kommer bli om förslaget blir verklighet.

Ballong söder ifrån webb.jpg

PÅ BILDEN NEDAN KAN DU SE HUR FÖRLSAGET SER UT FRÅN OVAN

Det bebyggda områden kommer uppfattas som sammanhängande och är 200 meter brett. Som jämförelse är tunneln under centrum i Åkersberga 244 meter lång.

Förslag från ovan.jpg

Namninsamling

Om du tycker att förslaget bör ändras, skriv då på namninsamlingen.

bottom of page