top of page

Yttranden på planförslaget för Tuna 6:151 mfl

UNDER 2021 HAR KOMMUNEN HAFT ETT ANTAL SAMRÅD SAMT HAFT UTSTÄLLNING I ALCEAHUSET OM FÖRSLAGET. DET INKOM 103 ST SKRIFTLIGA YTTRANDEN ANGÅENDE FÖRSLAGET, VARAV 100 AV DESSA HAR VARIT KRITISKA MOT STORLEKEN, SAMT KONSEKVENSER FÖR PARKERING OCH TRAFIK, INGEN AV DESSA SYNPUNKTER HAR HAFT NÅGON PÅVERKAN PÅ PLANEN OCH INGA ÄNDRINGAR GJORDES PÅ DET FÖRSLAG SOM SKICKADES UT FÖR SAMRÅD. DU KAN LÄSA ÖSTERSKÄRS VILLAÄGAREFÖRENINGS OCH ÖSTERSKÄRS VÄGFÖRENINGS HELA YTTRANDEN NEDAN, + LÄNK TILL KOMMUNENS HEMSIDA OM PLANEN.

Storlek och Höjd

Området intill Tuna Station är en integrerad del i den villabebyggelse som Österskär består av. Bebyggelse som planeras bör överensstämma med de villor, radhus eller fåtal flerbostadshus som finns där idag och inte så markant bryter av med den intilliggande villabebyggelsen. Förslaget innebär att det blir en isolerad ö av stadsbebyggelse omgiven av radhus och villaområden. Ingen "stor hänsyn tas till befintlig bebyggelse" vilket kommunen skriver i beslutad Översiktsplan för Österskär och Tuna.

Parkering

Förslaget är att det skall vara 0,5 bilar per hushåll vilket är ohållbart i området, då all parkering måste ske på egen tomt. Erfarenheter från ett antal  flerbostadshus där man haft för optimistiska krav, är att de planerade antal parkeringsplatserna är för få i förhållande till hur många fordon varje lägenhetsinnehavare har. I detta område kommer det bli kaos, då det inte finns någon nära stor parkering att tillgå, som t ex finns vid Kanalstaden eller vid nybygget vid Söra simhall där parkeringarna inte räckt till för de boende.

Trafikbelastning

Då man på en väldigt liten yta, utökar antalet hushåll med runt 10% i Österskär och Tuna så ser man fara för att trafiksituationen kommer bli besvärlig vid järnvägsövergången Tunav./Västra- & Östra banvägen som redan idag är ansträngd. Det är den ena av endast 2 vägar till och från Österskär, så här ser vi stora risker för trafikanter och framförallt skolelever som cyklar eller går till den närliggande Österskärsskolan.

Yttranden: Lista

PÅ BILDEN NEDAN KAN DU SE HUR HÖGA HUSEN KOMMER BLI

Den röda ballongen är på 21 meters höjd (26 meter över havet) och visar hur högt de föreslagna bostadskomplexet på 5 våningar med 150 st lägenheter kommer bli om förslaget blir verklighet.

Yttranden: Text
Ballong söder ifrån webb.jpg
Yttranden: Bild

PÅ BILDEN NEDAN KAN DU SE HUR FÖRLSAGET SER UT FRÅN OVAN

Det bebyggda områden kommer uppfattas som sammanhängande och är 200 meter brett. Som jämförelse är tunneln under centrum i Åkersberga 244 meter lång.

Yttranden: Text
Förslag från ovan.jpg
Yttranden: Bild

Namninsamling

Om du tycker att förslaget bör ändras, skriv då på namninsamlingen.

Yttranden: Text
bottom of page