top of page
Sök
  • Projektgruppen Tunagård

Hur ställer sig partierna till max 3 våningar? – Din röst i kommunvalet är viktig!

Uppdaterat: 29 aug. 2022

Beslutet om byggplanerna fattas av Österåkers folkvalda politiker under nästa mandatperiod. Inför valet är det därför högst relevant att få reda på hur varje parti ställer sig till ett femvåningskomplex vid Tuna station och vilka partier som anser att max tre våningar är lämpligt på denna plats - se tabell nedan från vår valundersökning.


  • Sex partier är tydliga med att de vill se max tre våningar. De har minoritet i kommunfullmäktige (21 av 51 mandat) i nuläget.

  • Nyligen togs en ny politisk position fram av alliansen på lägre byggnation än befintligt förslag på femvåningskomplex med en variation i höjd och utformning. Formuleringen uteslutar inte fyra våningar.

  • De partier som vi engagerade medborgare fortsatt behöver bearbeta inför kommande mandatperiod är Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna, då dessa fyra alltjämt kan vara FÖR ett alternativ på mer än tre våningar i Tuna/Österskär.

Under våren 2022 togs aldrig beslut om befintligt förslag på fem våningar utan Kommunstyrelsens ordförande berättade att det blev en ’halvhalt’ i processen (tack till den stora mängden medborgare som skrev granskningsyttrande och kontaktade politikerna.) Ärendet tas ej upp igen för antagande förrän efter valet.


En utredning tillsattes våren 2022 där samhällsbyggnadskontoret och en extern konsult tittar närmare på lämpligheten av det femvåningskomplex som presenterats samt om lagar och regler följts i planeringsprocessen. Något lägre eller mindre omfattande alternativ utreds ej av kommunen i denna femvåningsutredning från våren 2022.


I projektgruppen har vi under 2022 kontaktat alla partier i kommunfullmäktige och träffat många politiker i ärendet. Vi har en god förståelse för hur olika politiska partier och politiker ställer sig i frågan. För att säkerställa detta har vi följt upp med ett mail till de mest relevanta kontakter för Tuna 6:151 i varje politiskt parti under juli 2022. Frågeställningen samt information kring hantering av sammanställning ser ni efter tabellen.


Inför publicering av valundersökningen i augusti 2022 ändrar Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet sin position till att fem våningar är för högt. Gruppen förespråkar nu ett lägre alternativ än befintligt förslag men samtidigt ej på max tre våningar. Och Alliansen skriver 19 augusti att ett omtag för hela detaljplanen ska tas. Kommunstyrelsens ordförande tar sedan fram ett förslag samma dag som Kommunstyrelsens möte 22 augusti och beslut tas. Förvaltningen får nu i nytt uppdrag att ta fram nya alternativ på lägre byggnation varav ett ska vara på max tre våningar. Det viktiga framöver är dock vad politiska majoriteten i Österåker efter valet tycker om dessa alternativ. De tre partierna S, RP och V tilläggsyrkar att det nya uppdraget ska vara på enbart alternativ med max tre våningar pga medborgerliga synpunkter men detta förslag röstar de andra partierna i Kommunstyrelsemötet 22 augusti emot. Läs punkt 24 om Tuna 6:151 på sid 34-37 i protokollet från mötet här.


Är du intresserad av mer detaljer bakom de politiska partiernas åsikter i frågan så får du kontakta respektive gruppledare via denna länk

Politiskt parti & position 24 augusti 2022 (1)

FÖR fem våningar i befintligt förslag eller justerad form efter utredning

Lägre än befintligt förslag på 5 vån med en variation i höjd och utformning

EMOT fem våningar och FÖR ett lägre alternativ på max tre våningar

Kommentar

Moderaterna (18)


X (2), (4)

Röstade FÖR befintligt förslag i Sep 2021 (3). Har muntligt tillsatt en ny femvåningsutredning våren 2022. Vill i Aug 2022 göra omtag samt ge förvaltningen ytterligare i uppdrag att ta fram lägre alternativ än befintligt förslag och driver igenom detta till beslut i Kommunstyrelsen.

Socialdemokraterna (9)

X (5)

Röstade EMOT befintligt förslag i Sep 2021 (3) och tilläggsyrkar i Kommunstyrelsen i Aug 2022 att det ska bli max tre våningar (5)

Sverigedemokraterna (5)

X (2)

​Hur högt är ej viktigt så 5 våningar alltjämt OK. Föredrar varierande höjd.

Roslagspartiet (5)

X (5)

Har skrivit debattartikel i Kanalen som förordar ett lägre alternativ och tilläggsyrkar i Kommunstyrelse i Aug 2022 att det ska bli max tre våningar (5)

Liberalerna (4)


​X (2) (4)

Röstade FÖR befintligt föralag i Sep 2021 (3). Skriver i Aug 2022 att fem våningar är för högt

Vänsterpartiet (3)

X (5)

Tilläggsyrkar i Kommunstyrelse i Aug 2022 att det ska bli max tre våningar (5)

Centerpartiet (3)


X (2) (4)

Kristdemokraterna (2)


X (4)

Är EMOT fem våningar sedan juli 2022 (Röstade tidigare för befintligt förslag i Sep 2021 (3))

Miljöpartiet (2)

X

Röstade EMOT befintligt förslag i Sep 2021 (3)

Medborgerlig samling (0)

X

EMOT befintligt förslag. Vill helst ha max 2 våningar. Skriver i Kanalen (v17, sid 6) "Nej till femvåningshus vid Tuna Station"


Om tabellen


  • Förtydligande fotnoter:

1. Om vi får en tydlig skriftlig bekräftelse till info@tunastation.se från politisk gruppledare att positionen i tabellen behöver uppdateras så gör vi en sådan ändring så snart vi kan.

2. Inväntar resultat från ett muntligt konsultuppdrag kring femvåningsalternativets lämplighet som kan påverka den politiska positionen framöver.

3. Beslut i Plan och Arbetsutskottet (PLAU), 15e september 2021 där majoriteten röstade FÖR att ställa ut femvåningsförslaget till en detaljplan, (det vill säga för att förslaget går vidare i processen för antagande och därefter byggnation).

4. Skriver 19 Aug 22: "Vi har lyssnat på boende kring Tunagårds station om byggnation på 5 våningar och meddelar att vi gör ett omtag för hela detaljplanen". Omtag beslutades av kommunstyrelsen 22 Aug 22

5. Röstar för att inrikta hela detaljplanen på max tre våningar utan några andra högre alternativ i Kommunstyrelsen 22 Aug 22


  • Vi frågade varje parti i juli 2022 med deadline 4 Aug om de är:

1. FÖR det befintliga förslaget på bygget (5 våningar, ca 145 lägenheter, ca 200m bredd av fasader). Detta svar återges i röd kolumn.

2. EMOT det befintliga förslaget på bygget och FÖR ett lägre alternativ på max tre våningar som tar stor hänsyn till befintlig bebyggelse. Detta svar återges i grön kolumn.

3. FÖR resultatet av pågående utredning (fortsatt 5 våningar men med vissa justeringar i detalj). Detta svar återges i röd kolumn.


Moderaterna svarade 19 Aug 2022 att de kommer föreslå att förvaltningen ges i uppdrag att kraftigt omarbeta förslaget och ta fram ett alternativ med en lägre byggnation och med en variation i bl.a.utformning och byggnadshöjd,som tar större hänsyn till befintlig bebyggelse. Detta nya svar utanför enkäten med lägre byggnation än fem våningar återges i gul kolumn.


  • Övrigt

I de fall där vi inte fått ett tydligt skriftligt svar från våra politiker per e-post så använder vi oss av politikers röstning i ärendet ifrån PLAU Protokollet från 15 september 2021 (Sid 9-12), de direktmöten vi har haft i ärendet runt mötesbord samt på gator och torg i valrörelsen och anta att partiets åsikt uttryckt i dessa forum är oförändrad.


De politiska partierna listas enligt antal mandat under mandatperioden 2019-2022 med högst antal mandat längst upp i tabellen. Mandaten under 2019-2022 anges i parentes efter respektive partinamn.416 visningar1 kommentar

Senaste inlägg

Visa alla

Dags att agera senaste 24e januari 2024!

En ny(gammal) detaljplan är nu ute på granskning. Synpunkter måste skickas till kommunen senaste 24e januari. Förslaget är väldigt likt den ursprungliga detaljplanen. -  Kolla på förslaget och skicka

1 comentário


bjorn.molin
08 de mar.

Medborgerlig Samling har protesterat mot byggnationen. Vi förstår att det måste byggas överallt när kommunen lovat att det ska byggas 7020 nya bostäder till 2035. Tänk på det nästa gång ni röstar. Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna följer likt döda fiskar strömmen och agerar som ledaren, Michaela Fletcher, säger att domboks göra och socialisterna gillar inte oss i Österskär. Rösta på Medborgerlig Samling i nästa val. Björn Molin

Curtir
bottom of page